image

Sjukvård & Rehab

Arbetsrelaterad sjukvård, diagnostisering samt vård vid smärre olycksfall.

Hälsoutveckling

Medarbetarnas hälsa är viktig för företagets framgång och lönsamhet. Långsiktiga strategier för hälsoutveckling och friskvårdsbidrag är den effektivaste formen av företagshälsovård och visar verkliga resultat.

Arbetsmiljö

Främjar och verkar för en friskare arbetsmiljö, rörande fysiska, psykiska och tekniska förhållanden.

Företagshälsovård

Så arbetar vi

Arbetsmiljö

Genom förebyggande och återkoppla åtgärdsförslag kan riskerna för olycksfall, olyckstillbud och förslitningsskador på företag och arbetsplatser bli avsevärt mindre. Kontreta exempel på hur detta arbetar går till är arbetslivsinriktade hälsoundersökningar, företagsbesök samt att alla mottagningsbesök följs upp.

Områden/tjänster med behandling & förbättrings åtgärder inom arbetsmiljö:

Lagstadgade Medicinska kontroller / Hälsoundersökningar för hälsovådliga ämnen som t.ex asbest, kvartshaltigt damm, härdplaster, gifter samt andra allergena ämnen.

Arbetsmiljöanalyser/enkäter av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Medverkan/utbildning i det Systematiska ArbetsMiljöarbete (SAM)

Deltagande i Arbetsmiljö/Skyddskommitteémöten

Rådgivning avseende hörselskydd och annan personlig skyddsutrustning

Analyser och undervisning i arbetsteknik

Arbetsplatsutformning – även på projektstadiet eller vid nyinköp av utrustning

Riskanalyser av maskiner och arbetsprocesser

Utbildningsinsatser t.ex i ergonomi

Alkoholscreening och drogtester

Psykosociala arbetsmiljöfrågor - Det kan gälla t.ex gruppklimat, mobbing och kränkande särbehandling samt stress- och konflikthantering. Vi kan fungera som stöd och samtalspartner i dessa frågor både på individnivå och för arbetsledning. Vid mer komplexa problem och på gruppnivå via extern Psykolog /Terapeut/Beteendevetare

Konkreta handlingsplaner för grupper.

Mer info

Digital Resurs 1

Digital Resurs 2

Digital Resurs 3

Digital Resurs 4

#

Provtagning

Lämna prover i drop-in laboratorium.

#

Hjärtkontroller

Kontrollera volym och hjärtrytm.

#

Vaccination

TBE vaccination,poliovaccin samt stelkramsspruta. Vaccinationer inför tjänsteresa.

#

Akutbehandlingar

Aktubesök vid långvarig feber/hosta.

#

Medicin

Utskrift av receptbelagd medicin.

#

Blodvärden

Mätning och bevakning av blodvärden.

+ Boka tid